Past Events

ინგლისური ბავშვებისთვის

18 Apr 15:30 - 17:00 18 Apr 15:30 - 17:00 - Tbilisi Tbilisi
LanArt - ხელოვნების სტუდია LanArt - ხელოვნების სტუდია
ხელოვნების სტუდია LanArt ში დაიწყო პატარების მიღება ინგლისური ენის შემსწავლელ ჯგუფში. პროგრამა აგებულია სახალისო, შემეცნებით და ინტერაქტიულ გაკვეთილებზე, რომლებიც სრულიად...   More info

ორატორული ხელოვნების კურსი

12 May 12:00 - 23 Jun 15:00 12 May 12:00 - 23 Jun 15:00 - Tbilisi Tbilisi
LanArt - ხელოვნების სტუდია LanArt - ხელოვნების სტუდია
ფართო გაგებით, ეს კურსი თეორიული ინსტრუქტაჟის, მოდელების იმიტაციისა და უნარ-ჩვევებზე პრაქტიკული მუშაობის მეთოდების გამოყენებით ასწავლის სტუდენტს გასაგები და ეფექტური საჯარო...   More info


© 2018 Siguez